• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Hydref 2012
  Yng Nghymru

 • Siaradais yng Nghymdeithas Cymry, Porthcawl.

 • Ymwelais Choleg Meirion Dwyfor, Pwllheli, a chwrdd myfyrwyr sydd yn astudio ar gyfer y Fagloriaeth Gymreig a Lefel A mewn Busnes. Bm yn trafod sut mae gwleidyddiaeth yn berthnasol iw cymhwyster, yn enwedig eu modiwl Cymru, Ewrop ar Byd or fagloriaeth.

 • Siaradais mewn digwyddiad i gofnodi Wythnos Un Byd yn Neuadd Goffa Cricieth.

 • Cefais gyfarfod gydar Dr. Tony Davies o Vale Europe Ltd, Clydach, ger Abertawe, er mwyn trafod y Gyfarwyddyd Ewropeaidd ar y defnydd o gadmiwm mewn batris.

 • Siaradais mewn cyfarfod cyhoeddus Cyfeillion y Ddaear Sir Benfro & Rhwydwaith Amgylcheddol i Sir Benfro ar Draethau Tar yng Nghanolfan Bloomfield, Arberth. Canolbwyntiodd fy araith ar beryglon amgylcheddol traethau tar ac yn enwedig ymdrechion yr Undeb Ewropeaidd i leihaur defnydd or tanwydd ffosil hwn syn gorwedd yn ddwfn o dan y ddaear yng Nghanada ac syn llawn llygredd.

 • Siaradais mewn cyfarfod o gangen Bro Cernyw o Blaid Cymru yn Llangernyw.

  Yn Senedd Ewrop

 • Noddais Arddangosfa Cymru Wledig yn Senedd Ewrop. Dewiswyd pum project cyffrous i arddangos mentrau Cynaliadwy gydar bwriad o ddangos sut mae Cymrun defnyddio ei Arian Datblygu Gwledig gan yr Undeb Ewropeaidd er mwyn datblygu economi gynaliadwy yng Nghymru Wledig. Daeth y projectau o Sir Ddinbych, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg a Thorfaen, gyda chyfraniad gan Undeb Amaethwyr Cymru. Fe ganolbwyntiodd un project ar dwristiaeth tra bod y gweddill yn canolbwyntio ar annog pobl leol i dyfu bwyd, treftadaeth ac ansawdd bywyd.

 • Cymerais ran mewn seminar a gafodd ei gynnal yng Nghomisiwn y Rhanbarthau ym Mrwsel fel rhan o wythnos Ewropeaidd y Rhanbarthau a Dinasoedd. Ynddi oedd siaradwyr o Fflandrys, Cymru, Gwlad y Basg ar Alban

  Arall

 • Ymwelais r Llain Orllewinol a Dwyrain Jerwsalem ar daith canfod ffeithiau gyda fy nghyd Aelodau Seneddol Ewropeaidd o EFA. Cwrddais Llywodraethwr Hebron, teuluoedd carcharorion, Aelodau o Gyngor Deddfwriaethol Palestina, gohebwyr tramor yn Jerwsalem a Phrif Weinidog Awdurdod Cenedlaethol Deddfwriaethol Palestina. Cafwyd ymweliad hefyd r aneddiadau Israelaidd a gwersyll ffoaduriaid Palestinaidd.

 • Cynrychiolais y Blaid a siaradais yng Nghynhadledd yr SNP yn Perth, Yr Alban. Siaradais hefyd yng nghyfarfod ymylol EFA

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans