• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Adroddiadau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Ciplun o fy ngwaith fel ASE
  2009 - 2012

  Deddfwriaeth

 • Drafftio cyfraith UE newydd yn cyfyngu ar sylweddau peryglus mewn offer trydanol ac electronig

 • Wedi cyflwyno gwelliannau /negodi adroddiadau o fewn y Senedd ar:

 • Caffael cyhoeddus

 • Rhaglen ymchwil Horizon 2020

 • Polisi Amaeth Cyffredinol (CAP)

 • Labeli Bwyd

 • Symud anifeiliaid anwes ar draws ffiniau

 • Strategaeth Lles Anifeiliaid

 • Sicrhau statws cyd-swyddogol ir Gymraeg fel iaith yn yr UE (Gorffennaf 2009)

  Cyflwyno Achos Cymru

 • Wedi cyhoeddi ymchwil newydd ar wir fuddion ariannur UE i Gymru ac effaith toriadau posibl yn y gyllideb

 • Wedi trefnu cyfarfod gyda Chomisiynydd Iechyd Ewrop ar gyfer cynrychiolwyr y Grwp Gofal Ewropeaidd yng Nghymru

 • Wedi trefnu cyfarfod gydar Comisiynydd Iechyd Ewropeaidd ac Autism Cymru i gyflwyno strategaeth awtistiaeth Cymru

 • Wedi trefnu cyfarfod gydar Comisiynydd Amaeth ar gyfer y pedwar ASE Cymreig ar ddiwygior CAP

 • Wedi cyfarfod Llywydd Cyngor Ewrop, Herman Van Rompuy, er mwyn trafod sefyllfa Cymru a chenhedloedd bychain eraill yn yr UE

 • Wedi trefnu cyfarfod gyda Chomisiynydd Ewrop ar amlieithrwydd er mwyn trafod yr iaith Gymraeg ac S4C

 • Wedi trefnu i Urdd Gobaith Cymru gyflwyno ei neges heddwch ac ewyllys day yn Senedd Ewrop

 • Wedi siarad yn Wythnos Rhanbarthau a Dinasoedd yr Undeb Ewropeaidd am economi Cymru ar argyfwng ariannol

 • Wedi trefnu cyfarfod gydar Comisiynydd Iechyd ar tagio defaid yn electronig. Mynychwyd hyn gan bymtheg ASE o sawl gwlad

 • Wedi cwrdd Phrif Weinidog Denmarc a gweinidogion ei lywodraeth er mwyn trafod eu rhaglen ar gyfer Llywyddiaeth yr UE

 • Wedi cyfarfod Llywydd Comisiwn Ewrop, Barroso, iw gyflwyno gyda chryno ddisg a recordiwyd yng Nghanolfan y Mileniwm ar gyfer Canolfan y Mileniwm ar gyfer Cyngerdd Cwpan Ryder Cymru

 • Wedi cynrychioli Cymru yng Nghynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn Copenhagen

 • Wedi cynorthwyo grwpiau wrth iddyn nhw gyflwyno deisebau ir Pwyllgor Deisebau (Terfynell a Lein Beipiau LNG, safleoedd tirlenwi, mwyngloddio glo brig, datblygiadau tai, GMOs)

 • Wedi ysgrifennu i weinidog y DG yn galw am ir Cynulliad gael pleidlais ar Gomisiynydd newydd y DG

 • Wedi cyflwyno ymateb i Gomisiwn yr UE ar yr ymgynghoriad ar ariannu pellach

 • Wedi trefnu a chadeirio cynhadledd yn Senedd Ewrop ar ddyfodol ariannu rhanbarthol (Mawrth 2011)

 • Wedi trefnu lansiad seminar rhwydwaith Ewropeaidd ar dwristiaeth gynaliadwy ynghyd chyflwyniad am broject o Ynys Mn

 • Wedi cynnal arddangosfa lwyddiannus iawn yn dangos sut mae arian yr UE yn cael eu defnyddio yng Nghymru wledig er mwyn hybur economi. Daeth pedwar project i Frwsel ar gyfer y lansiad.

 • Wedi trefnu cyngerdd yn y Senedd ar gyfer Cr Cefnogwyr y Gweilch (Ospreys)

 • Wedi trefnu cynhadledd ar ieithoedd lleiafrifol yn Ewrop ller oedd cyfieithu ar y pryd or Gymraeg ar gael am y tro cyntaf

 • Wedi cynnal brecwast Cymreig blynyddol Undeb Amaethwyr Cymru ym Mrwsel er mwyn hyrwyddo cynnyrch o Gymru

 • Wedi cyd-noddi arddangosfa ar ddiwydiant dur Cymru

 • Wedi cwrdd r swyddog o Gomisiwn Ewrop gyda chyfrifoldeb am ieithoedd cyd-swyddogol er mwyn trafod y mecanwaith ar gyfer ymdrin gohebiaeth yn yr iaith Gymraeg

 • Wedi paratoir achos dros Gymru i ymuno rhaglen twristiaeth Cyrchfannau Rhagorol Ewropeaidd

 • Wedi dechraur cyd-weithio sydd rwng y pedwar ASE o Gymru

  Gwaith Cyffredinol

 • Cynnal arolwg o holl ffermwyr ynglyn thagio electronig ar ddefaid

 • Trefnu cynhadledd ar labelu bwyd GM

 • Wedi trefnu ymweliad ir Senedd gan grwp ar bererindod o Gymru i Santiago de Compostela

 • Wedi trefnu i grwp o arbenigwyr ar newid hinsawdd o Gymru i gwrdd gwneuthurwyr polisi UE ym Mrwsel

 • Wedi ymweld Phalestina a Thwrci ar deithiau canfod ffeithiau allweddol ynglyn ag amodau dyngarol

 • Wedi noddi brecwast lobio gyda Sefydliad y Merched er mwyn trafod deddfwriaeth labelu bwyd

 • Wedi ymgyrchu dros ac wedi ennill gwell rheolau ar gyfer labelu bwydydd gan nodir wlad y tarddodd ohoni

 • Wedi lansio ap ar gyfer ffonau teithiol syn helpu pobl i ddysgu anthem genedlaethol Cymru

 • Wedi ymweld phrojectau ar raws Cymru syn derbyn arian or UE

 • Wedi ymweld sawl fferm er mwyn trafod diwygior CAP a deddfwriaeth arall

 • Wedi siarad mewn sawl cyfarfod o Ferched y Wawr a Sefydliad y Merched

 • Wedi cwrdd physgotwyr ym Mangor tr mwyn trafod Map Pysgod Mn

 • Wedi trefnu stondin yn y Sioe Amaethyddol Frenhinol er mwyn hybur ymgyrch Prynun Lleol

 • Wedi rhoi darlith i fyfyrwyr Meistri Prifysgol Aberystwyth ar argyfwng Parth yr Ewro

 • Wedi siarad yng nghynhadledd flynyddol yr SNP ac yng nghyfarfod ymylol EFA ar annibyniaeth a fynychwyd gan lawer

 • Wedi siarad mewn digwyddiad Un Byd yng Nghricieth

 • Wedi cyfarfod r Athrawon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd er mwyn trafod eu rhaglen Erasmus Mundi

 • Wedi cwrdd chynrychiolwyr o ymddiriedaeth cefnogwyr Clwb Pl Droed Abertawe a mynychais drafodaeth gyda nhw ar lywodraethu pl-droed

 • Wedi siarad yng nghynhadledd Dyfodol Ewrop yn Nulyn

 • Wedi siarad yn lansiad ymgyrch Treth Trafodaeth Ariannol Oxfam yn y Senedd

 • Wedi ymgyrchu dros well cyfreithiau ar gyfer cyfnodau mamolaeth a thadolaeth

 • Wedi siarad mewn cyfarfodydd ar ffracio a thywodydd tar

 • Wedi cyfarfod chynrychiolwyr o Rwydwaith Anffrwythlondeb y DG er mwyn trafod sut i godi ymwybyddiaeth ynglyn ag anffrwythlondeb

 • Ymgyrch lwyddiannus dros waharddiad ar fewnforion cig eidion o Frasil (iechyd a diogelwch)

 • Wedi cefnogi ymgyrch casglwyr cocos, cilfach Porth Tywyn i gyfyngu ar niwed llygredd ar gocos

 • Wedi gweithio gydag Unsain ar gynnal safonau mewn lladd-dai

 • Wedi comisiynu ymchwil ar effaith cynllunio ar y gymuned ar iaith Gymraeg ac wedi cyflwyno tystiolaeth i ymchwiliad

 • Wedi galw ar lywodraeth y DG i reoleiddior diwydiant meddyginiaeth perlysiau fel bod cynnyrch yn gallu cael eu hawdurdodi ar gyfer eu defnyddio yn yr UE

 • Wedi noddi sawl grwp ymwelwyr ir senedd

 • Wedi trefnu i nifer o grwpiau o bobl ifanc o Gymru i ddod ar brofiad gwaith i Frwsel.

 • Cyfarfodydd rheolaidd gydag aelodau cynulliad, seneddol a gweinidogion

  Cyhoeddiadau

 • Budd Cenedlaethol Cymru: sut rydym yn elwa o arian yr UE

 • Briffio rheolaidd ar ddiwygior Polisi Amaethyddol Cyffredin

 • Effaith y Llynges: Economau bach Ewrop Drwy lygad y Storm

 • Glo: Pwnc Llosg

 • Argyfwng Parth yr Ewro

 • Bwletinau misol (ar y wefan)

 • Adroddiad Blynyddol

 • Cylchlythyr Amaethyddol

 • Colofn fisol yn y Western Mail

 • Gwe glipiau rheolaidd ar ddatblygiadau yn yr UE
 • Llun: Jill Evans