Mesurau cryfach i fynd iír afael ‚ thrais yn erbyn menywod
12fed o Fedi 2017

Pleidleisiodd Senedd Ewrop heddiw o blaid cadarnhau Confensiwn Istanbwl, sef y ddeddfwriaeth gyntaf ar lefel ryngwladol i wneud gwahardd a brwydro trais yn erbyn menywod a merched yn rwymedig o dan y gyfraith.

Croesawyd y datblygiad hyn gan ASE Plaid Cymru Jill Evans, sydd wedi ymgyrchu ers amser maith dros hawliau merched ac sydd hefyd yn gyn is-gadeirydd Pwyllgor Hawliau i Ferched Senedd Ewrop. Mae hi hefyd wedi gweithioín agos gyda mudiadau sydd yn gweithio dros atal trais yn erbyn merched a chodi ymwybyddiaeth oír angen am fwy o weithredu gan y llywodraeth.

O dan wyliadwraeth Cyngor Ewrop, mae Confensiwn Istanbwl yn sefydlu fframwaith gynhwysfawr o fesurau cyfreithiol a pholisi ar gyfer gwahardd trais, cefnogi dioddefwyr a chosbiír drwgweithredwyr.

Mae ffigurau diweddar yn dangos i drais yn y cartref yng Nghymru gynyddu gan o leiaf 23% rhwng 2013 a 2015. Dengys amcangyfrifon gan Lywodraeth Cymru yn 2014 bod trais domestig yn effeithio ar 11% o fenywod bob blwyddyn yng Nghymru, a bod trais rhywiol yn effeithio ar 3.2% o fenywod yng Nghymru. Cyhoeddodd Llywodraeth y DG ei fwriad I gyflwyno Mesur Cam-drin Domestig er mwyn galluogi cadarnhau Confensiwn Istanbwl.

Dywedodd Jill Evans ASE:

"Mae gan fenywod a merched yr hawl i fyw yn rhydd o drais a bygythiad trais. Ceir fframwaith yng Nghonfensiwn Istanbwl i godi safonau a gwella diogelwch.

"Mae un ymhob tri o fenywod yn Ewrop wedi profi rhyw ffurf ar drais a bydd 50 o fenywod yn cael eu llofruddio bob wythnos yn Ewrop gan bartner neu gyn bartner.

"Er bod yr UE wedi mabwysiaduír Confensiwn yn rhannol, mae cadarnhad llawn ohonno wedi bod lawer yn rhy araf.

"Bydd pleidlais heddiw yn cyflymu pethau ac rwyín annog Arlywyddiaeth Estonia oír UE i hwylusoír gwaith cadarnhau yma heb oedi. Byddai cael fframwaith gyfreithiol ar lefel Ewropeaidd er mwyn mynd iír afael ‚ thrais yn y cartref yn gwneud gwahaniaeth anferth i fywydau cymaint o fenywod a merched.

"Bydd hwn hefyd yn anfon neges gadarnhaol i fudiadau sydd yn gweithio i frwydro trais.

"Galwaf hefyd ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i gymeradwyo a chadarnhauír confensiwn hwn fel gweithred symbolaidd bwysig."

Diwedd.

Llun: Jill Evans